PLAN ZJAZDU

RAMOWY PROGRAM
XX JUBILEUSZOWY ZJAZD DROGOWCÓW MIEJSKICH
Bielsko-Biała 22-25 września 2015

 

22.09.2015 – WTOREK

- Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu Dębowiec.
- Kolacja

23.09.2015 – ŚRODA

- Śniadanie.
- Rejestracja, powitalna kawa.

 • Otwarcie obrad XX Jubileuszowego Zjazdu Drogowców Miejskich - Czesław Wandzel – Przewodniczący Komisji Drogownictwa Miejskiego.
 • Wybór Przewodniczącego obrad oraz komisji wnioskowej.
 •  Okolicznościowe wystąpienia:

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Jacek Krywult  - Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Wojciech Waluś - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

 • Ocena realizacji uchwały XIX Zjazdu Drogowców Miejskich  - Czesław Wandzel - Przewodniczący Komisji Drogownictwa Miejskiego.
 • 20 Zjazdów Drogowców Miejskich – próba jubileuszowej rekapitulacji - Dr Jerzy Duda

- Przerwa kawowa.

 

I sesja tematyczna.

- Inteligentne Systemy Zarządzania Ruchem - rozwiązania systemowe i wdrożenia.

 • Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy funkcjonowania systemu transportowego miast – Politechnika Śląska w Gliwicach.

 • Projekt inwestycji dotyczący wdrożenia inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej  – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (inwestor przed wdrożeniem)

 • Budowa systemu ITS w Olsztynie – Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (inwestor w trakcie wdrażania).
 • ITS Gliwice-Zarządzanie Ruchem w skali miasta – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach(inwestor po wdrożeniu).

- Obiad.

II sesja tematyczna.

- Komponenty ITS i narzędzia zarządzania ruchem

 • Systemy sterowania ruchem czasu rzeczywistego na przykładzie wybranych wdrożeń w Polsce - Sprint S.A..

 • Kontrola ruchu pojazdów ponadnormatywnych redukcją kosztów utrzymania dróg - Neurosoft Sp. z o.o..

 • Systemy naprowadzania na parkingi w miastach – City Parking Group S.A.
 • Platforma MSMRD: Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego – APM Pro.
 • Kreowanie ruchu w mieście poprzez systemy nawigacyjne - Here.

III sesja tematyczna.

- Nowe i udoskonalone technologie w budowie dróg i obiektów inżynierskich

 

 • Likwidacja barier w transporcie miejskim na przykładzie Szczecina – Profilbeton.

 • Na czerwonym dywanie KROMATIS ścieżki rowerowe nowej generacji. Potrzeby, oczekiwania, marzenia, bezpieczeństwo, wytrzymałość – Total.

 • Z ziemi włoskiej do Polski. Zyko Patch nowa technologia MMA na zimno – Patch System, Zyko-Dróg.

 • Technologia zabezpieczenia skropienia między warstwowego przed uszkodzeniami mechanicznymi – Lhoist Polska Sp. z o.o.

- Kolacja.

 

24.09.2015 – CZWARTEK

- Śniadanie.

I sesja tematyczna.

Prawne aspekty budowy dróg i obiektów inżynierskich w świetle nowelizacji Warunków Technicznych i problematyka odstępstw od ich stosowania.

 • Przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie. Stan obecny i docelowy – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie. Studium przypadków - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Prace nad Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr43 w świetle nowelizacji przepisów - Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

 • Omówienie postępu prac nad zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.
 • Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach – Traffic - Inżynieria  rogowa Bielsko-Biała we współpracy z IBDiM Warszawa.

- Przerwa kawowa.

II sesja tematyczna.

- Inżynieria Ruchu jako sposób na świadome zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 • Model transportowy jako narzędzie wspomagające planowanie i zarządzenie transportem w mieście – Politechnika Śląska w Gliwicach.

 • Nowe rozwiązania techniczne zastosowania systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle -Speed Błysk/Vitronic.

 • Reklamy widziane z drogi – pomagają czy przeszkadzają kierowcom? – Politechnika Gdańska.

 • Schreder - Twój Partner w oświetleniu - Schreder.

III sesja tematyczna.

- Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014.

 • Rażąco niska cena i zastosowanie kryteriów poza cenowych w zamówieniach publicznych – Dariusz Koba – Koba Konsulting Group.
 • Kryteria poza cenowe w zamówieniach na roboty drogowe – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

- Spacer po bielskiej Starówce.


25.09.2015 – PIĄTEK

I sesja tematyczna.

- Przykładowe inwestycje realizowane przez Zarządy Dróg Miejskich.

 • Rewitalizacja dzielnicy Giszowiec w Katowicach – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
 • Projektowanie centrów przesiadkowych w Opolu – Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej w Przemyślu – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

- Przerwa kawowa.

II sesja tematyczna.

- Sprawy organizacyjne. Podsumowanie XX Zjazdu.

 • Formułowanie wniosków końcowych.
 • Przyjęcie uchwały XX Zjazdu Drogowców Miejskich.
 • Losowanie nagrody dla uczestników Zjazdu.
 • Zamknięcie obrad.

Uwaga:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.